Zarządzenie Nr 1096/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. pn.:

1)   „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;

2)   „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;

3)   „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.”.

Zarządzenia -->