Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r. pn.:

„Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.

Zarządzenia -->