Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r. pn.:

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”.

Zarządzenia -->