Od sierpnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyznaje pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej. Podstawą realizacji tej formy wsparcia jest program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Program będzie realizowany do grudnia 2019 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności    - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje w zakładce: PROGRAMY I PROJEKTY > PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019