Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mieszkańców Białegostoku będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby uczące się nie będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będą mogli złożyć wnioski w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18, 15-634 Białystok.


Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego (500+), wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

 

Kiedy złożyć wniosek?

  • Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną
    za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/,  ePUAP
  • Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową), osobiście  lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż
30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy, będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

 Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano
z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie
w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Ważne!  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych,
ul. Klepacka 18 w godz.:   poniedziałek  od 800   do 1645 ;  wtorek – piątek od 730  do 1515 .

Wzory są dostępne również pod adresem : https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.