W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku apeluje do mieszkańców Białegostoku, abyśmy nie pozostawali obojętni wobec osób bezdomnych. Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych w miejscach nieogrzewanych, np. piwnicach, pustostanach, altankach ogrodowych itp. W przypadku zauważenia osoby bezdomnej potrzebującej pomocy należy informować:

  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zajmujący się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33,  tel. 85 653 73 56
    (Czynne w poniedziałek: 800  – 1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 730  -1530  )

  • Policja                                  tel. 997
  • Straż Miejska                       tel. 986
  • Numer alarmowy                tel. 112

Aktualny informator o placówkach udzielających pomoc osobom bezdomnym dostępny jest do pobrania tutaj -->.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,

korzystając z finansowego wsparcia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2019.

Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r. pn.:

  1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.
  2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”.

Zarządzenia -->

Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r. pn.:

„Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.

Zarządzenia -->

Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r. pn.:

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”.

Zarządzenia -->