Z okazji  Dnia Pracownika Socjalnego  oraz przypadającego w tym roku Jubileuszu XXX- lecia  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz wręczył zasłużonym pracownicom MOPR Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wręczono również gratulacje od Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Odnośnik do artykułu

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz przypadającego w tym roku XXX-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pan Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski oraz cała Dyrekcja naszego Ośrodka przesyła poniższe życzenia.

Życzenia Prezydenta Miasta Białegostoku 
Życzenia Dyrekcji MOPR

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej oraz stronie biuletynu informacji publicznej (BIP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Białymstoku zostały opublikowane zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku o numerach 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 42/2020.

Odnośnik do artykułu

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii zaproponowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzących działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030”.