Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Zespół ds. Pieczy Zastępczej 

Informacje dla kandydatów
Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

1. Rodziny zastępcze

 • spokrewnione - gdzie opiekę nad dzieckiem sprawują wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo dziecka;
 • niezawodowe - gdzie dzieckiem opiekują się dalsi krewni lub osoby z nim niespokrewnione;
 • zawodowe, tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczne, - które otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji.

2. Rodzinne domy dziecka

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, którzy spełniają warunki zawarte w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.), a mianowicie:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • władza rodzicielska nie została im ograniczona ani odebrana;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny;
 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, po skontaktowaniu się z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej, zostają objęci procedurą, która, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 23.02.2016r., obejmuje w szczególności:

 • złożenie w MOPR odpowiednich dokumentów, m. in: oświadczeń dot. władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
 • spotkanie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej/pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania kandydata;
 • badanie psychologiczne;
 • wywiad pedagogiczny;
 • skierowanie na szkolenie;
 • szkolenie;
 • ostateczną kwalifikację.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej prowadzone jest w oparciu o Program „PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Trwa 54 godziny dydaktyczne, obejmuje także wizyty domowe trenerów w miejscu zamieszkania uczestników szkolenia. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia 10-godzinnych praktyk. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani i doświadczenie trenerzy Programu „PRIDE”, pracownicy MOPR w Białymstoku.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Zarządzeniem Nr 1588/11 z dnia 7 grudnia 2011r. Prezydenta Miasta Białegostoku, został wyznaczony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Białegostoku. Od 1 stycznia 2012 r. w Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej, który realizuje zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 575).

Zespół ds. Pieczy Zastępczej tworzą: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, psycholodzy i pedagodzy, którzy stale podnoszą kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach i superwizji.

Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej:

 • przeprowadzają procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizują i przeprowadzają szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • dbają o podnoszenie kompetencji wychowawczych opiekunów zastępczych, prowadząc m. in „Szkołę dla Rodziców”;
 • podejmują działania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego;
 • współpracują z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 • udzielają wsparcia rodzinom zastępczym i ich podopieczny poprzez m. in.:
  • objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
  • organizowanie comiesięcznych grup wsparcia;
  • porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;
  • organizowanie wsparcia wolontariuszy.

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej:

 • są wspierani przez pracowników socjalnych, którzy monitorują realizację Indywidualnych Programów Usamodzielnienia;
 • korzystają ze wsparcia psychologicznego i pedagogicznego;
 • korzystają z pomocy pracowników ZPZ w załatwianiu spraw urzędowych;
 • mają możliwość zamieszkania w mieszkaniach chronionych pozostających w dyspozycji MOPR w Białymstoku.

Jeśli myślisz o stworzeniu rodziny zastępczej dla dziecka, którego nie mogą wychowywać rodzice biologiczni, skontaktuj się, a my udzielimy Ci potrzebnych informacji.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok, tel. 85 741 04 96, 85 742 04 61
e-mail: pieczazastepcza@mopr.bialystok.plPoczątek strony  

Galeria zdjęć

PIKNIK RODZINNY

W dniu 10.06.2018 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny odbył się piknik rodzinny. Uczestniczyły w nim także rodziny zastępcze naszego miasta. Mimo upału, zarówno młodsi, jak i starsi chętnie brali udział w zabawach i warsztatach.SZKOLENIE

W terminie 8.03.2018 r. - 13.06.2018 r. odbyło się kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Cieszymy się że dzieci pozbawione możliwośći wychowywania się w rodzinach biologicznych będą mieć szansę na opiekę troskliwych i czułych opiekunów zastępczych.WARSSZTATY PLASTYCZNE

Dnia 29.03.2018 r. odbyły się kolejne warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych wykonywały ozdoby wielkanocne. Również opiekunowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Mamy nadzieję, że kolorowe pisanki i zajączki będą piękną ozdobą wielkanocnych stołów.SPOTKANIE Z ZAWODOWYMI RODZINAMI ZASTĘPCZYMI

21.03.2018 R. odbyło się spotkanie Dyrekcji MOPR w Białysmtoku z osobami pełniącymi funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka. Spotkanie było okazją do wymienienia się doświadczeniami, zarówno trudnymi jak i radosnymi, a także przekazania opiekunom zastępczym słów podziękowania za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz ich biologicznymi rodzinami. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi uczestnicy spotkania złożyli sobie serdecznie życzenia.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

8 lutego 2018 r., w Tłusty Czwartek, w Zespole ds. Pieczy Zastępczej odbyło się spotkanie Babć i Dziadków, którzy utworzyli rodziny zastępcze swoim wnukom. Pani Zdzisława Sawicka, Dyrektor MOPR w Białymstoku, złożyła przybyłym gościom życzenia oraz wyraziła wdzięczność za podjęty trud wychowania.

Spotkanie poprowadzili Państwo Lidia i Tadeusz Trojanowscy, wybitni muzycy, którzy mimo międzynarodowych sukcesów i wielu zajęć, znajdują czas, aby bezinteresownie podzielić się swoim talentem i życzliwością. Motywem przewodnim spotkania było 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Państwo Trojanowscy zachęcili wszystkich zebranych do wspólnego śpiewania oraz udziału w konkursie.

Dzieci, które przyszły ze swoimi Babciami i Dziadkami, obdarowały swoich najbliższych upominkami wykonanymi pod kierunkiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkanie zakończył poczęstunek, złożony nie tylko z tradycyjnych pączków, ale też z pysznych wypieków, które przygotowały zaproszone Babcie

SZKOLENIA

W 2017 r. odbyło się 60 – godzinne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej oraz 40 – godzinne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców”. Szkolenia to czas nie tylko poszerzenia swojej wiedzy, ale też nawiązywania przyjaznych relacji między przyszłymi i już pełniącymi swoje obowiązki opiekunami zastępczymi.

WAR SZTATY PLASTY CZNE

Dnia 15.12.2017 r. odbyły się kolejne warsztaty plastyczne, w czasie których wychowankowie rodzin zastępczych, pod kierunkiem pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, wykonywali bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne. Spotkanie było też okazją do lepszego poznania się dzieci. Cieszy nas fakt, że coraz więcej dzieci uczestniczy w proponowanych przez nas zajęciach :)


" W OBIEKTYWIE MARZEŃ - WAKACJE 2017 "

W ogłoszonym przez MOPR w Białymstoku konkursie fotograficznym dla wychowanków rodzin zastępczych Miasta Białegostoku pod hasłem „W obiektywie marzeń – wakacje 2017” wzięło udział 32 uczestników. W dniu 23.10.2017 r. nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu, rozdanie dyplomów, nagród i wyróżnień. Pani Agnieszka Górska, Zastępca Dyrektora MOPR w Białymstoku, podziękowała dzieciom i opiekunom za zaangażowanie i podzielenie się wspomnieniami z wakacji oraz zaprosiła do udziału w kolejnych konkursach.

PIKNIK RODZINNY

W niedzielę 28.05.2017r., w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w Osowiczach k/Białegostoku odbył się piknik rodzinny, na który zaproszone zostały rodziny zastępcze z Miasta Białegostoku wraz ze swymi podopiecznymi. Osobom zainteresowanym pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej MOPR udzielali informacji na temat rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy spotkania obejrzeli pokaz sokolniczy, uczestniczyli w warsztatach garncarskich, plastycznych i rzeźbiarskich, dzieci otrzymały paczki ufundowane przez „Caritas”. Dużą atrakcją, zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych, była obecność Drużyny Futbolu Amerykańskiego Primacol Lowlanders Białystok i możliwość wspólnej zabawy. Znalazł się też czas na wspólne biesiadowanie. Zarówno pogoda, jak i humory uczestników pikniku dopisały.

Serdecznie dziękujemy Fundacji „DIALOG”, głównemu organizatorowi imprezy, za wspieranie naszych działań mających na celu integrację środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZASTĘPSTWO NA MEDAL”

W dniu 12.05.2017r. odbyło się podsumowanie III edycji Konkursu plastycznego „Zastępstwo na medal”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych Miasta Białegostoku. Jednym z celów Konkursu jest tworzenie życzliwej atmosfery społecznej wobec wychowanków rodzin zastępczych oraz ich opiekunów. Wpłynęły 33 prace konkursowe, a jury, jak co roku, miało trudności z wyłonieniem zwycięzców☺.

Wyróżnienia i nagrody laureatom Konkursu wręczył Zastępca Dyrektora MOPR w Białymstoku, Pan Kazimierz Kuczek. Podsumowanie Konkursu i wystawa prac odbyły się w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji w Białymstoku, które od początku wspiera naszą inicjatywę. Bardzo dziękujemy☺.

WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE

W Wielki Czwartek, 13.04.2017r., Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku zorganizował warsztaty plastyczne. Wychowankowie rodzin zastępczych, korzystając z różnych technik plastycznych, wykonywali ozdoby wielkanocne, które później zabrali do swoich domów. Dzieci znalazły czas także na wspólną zabawę. Warsztaty zakończyło złożenie sobie nawzajem świątecznych życzeń. Kolejne już spotkanie podopiecznych rodzin zastępczych dało dużo radości zarówno naszym milusińskim, jak i pracownikom Zespołu, którzy na co dzień spotykają się z dziećmi w ich rodzinach.

WARSZTATY PLASTYCZNE

23 grudnia 2016r., w siedzibie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, odbyły się warsztaty plastyczne, na które zaproszone były dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych. Uczestnicy warsztatów, pod kierunkiem pracowników ZPZ, wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe, które później zabrali do swoich domów. Warsztaty były też okazją do wzajemnego poznania się. Zarówno dzieci, jak i organizatorzy stwierdzili, że takie spotkania są bardzo miłe i powinny stać się tradycją. Zapraszamy za rok!

SPOTKANIE ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH

W dniu 7 grudnia 2016r. osoby pełniące funkcję zawodowych rodzin zastępczych spotkały się z Dyrektor MOPR w Białymstoku, Panią Zdzisławą Sawicką, oraz Zastępcą Dyrektora, Panią Agnieszką Górską. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań odchodzącej na emeryturę Pani Janinie Marlewskiej, która przez 14 lat opiekowała się powierzonymi jej dziećmi. Panie Dyrektor przywitały też nową zawodową rodzinę zastępczą, Państwa Magdalenę i Andrzeja Sadowskich.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PIĘKNO PODLASIA – WAKACJE 2016”

7 listopada 2016r., w sali lustrzanej MOPR w Białymstoku, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Piękno Podlasia – wakacje 2016”, w którym wzięły udział dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych naszego miasta.

Przybyłych na spotkanie laureatów konkursu oraz ich opiekunów przywitała Dyrektor MOPR, Pani Zdzisława Sawicka, która serdecznie pogratulowała zwycięzcom oraz obejrzała wystawę nagrodzonych prac. Nadesłane na konkurs zdjęcia przedstawiały piękno naszego regionu i przypomniały o słonecznych, wakacyjnych dniach, a dzieci chętnie opowiadały o okolicznościach, w których zostały wykonane fotografie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i nagrody, a miłe spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

FESTYN RODZINNY

12 czerwca 2016 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku uczestniczył w festynie rodzinnym, który odbył się na Rynku Kościuszki w Białymstoku po VII Marszu dla Życia i Rodziny. Przy stoisku informacyjnym MOPR pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej rozdawali ulotki i plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze, odpowiadali na pytania osób zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej oraz organizowali zabawy dla dzieci. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy, wykonywanie fantazyjnych fryzur, formowanie balonów, „łowienie” ryb i innych morskich stworzeń oraz poszukiwanie zagubionych w piasku przedmiotów. Można było również zagrać w minigolf lub kręgle. Rodziny chętnie fotografowały się przy planszy z bajkowymi postaciami. Uczestnicy zabaw zostali obdarowani przez piękne księżniczki słodyczami i drobnymi upominkami.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

29 maja 2016r., w Muzeum Wsi Polskiej w Osowiczach, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, ok. 150 rodzin zastępczych z Białegostoku uczestniczyło w pikniku, który został zorganizowany przy współpracy z Fundacją „DIALOG”. Dzieci i ich opiekunowie brali udział w warsztatach garncarskich, wikliniarskich, rzeźbiarskich, oglądali pokaz sokolniczy, piekli kiełbaski przy ognisku. Wszyscy wychowankowie rodzin otrzymali też paczki ze słodyczami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania informacji na temat rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy pikniku nie kryli zadowolenia, a organizatorzy satysfakcji. Zapraszamy za rok!

SPOTKANIE Z ZAWODOWYMI RODZINAMI ZASTĘPCZYMI

24 maja 2016r. odbyło się kolejne spotkanie zawodowych rodzin zastępczych z Dyrektor MOPR w Białymstoku, Panią Agnieszką Górską. Uczestniczyła w nim także Pani Katarzyna Kamińska, radca prawny MOPR, która odpowiadała na pytania dotyczące kwestii prawnych.

Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących wsparcia rodzin i dzieci, odchodzącej na emeryturę Pani Elżbiecie Czerkacz, byłej dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka, w ostatnich latach pracującej w Zespole ds. Pieczy Zastępczej.

II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZASTĘPSTWO NA MEDAL”

19 maja 2016r. odbyło się podsumowanie II Edycji Konkursu Plastycznego „Zastępstwo na medal”, skierowanego do uczniów szkól podstawowych i podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych miasta Białegostoku. Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego oraz budowanie życzliwej atmosfery społecznej wokół rodzin zastępczych i ich wychowanków. Prace uczestników zostały wystawione w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostocki, gdzie również odbyło się uroczyste rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów, z udziałem Dyrektor MOPR w Białymstoku, Pani Zdzisławy Sawickiej oraz Zastępcy Dyrektora MOPR, Pani Agnieszki Górskiej. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a laureatom gratulujemy!

SZKOLENIE „PRIDE”

W dniach 2.10.2015r. – 12.12.2015r. odbyło się kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzone przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, wykwalifikowanych trenerów Programu „PRIDE”.

KONKURS PLASTYCZNY „ZASTĘPSTWO NA MEDAL”

W maju 2015r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej zorganizował Konkurs plastyczny pod hasłem „Zastępstwo na medal” skierowany do uczniów białostockich szkół podstawowych oraz podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych naszego miasta. Nadesłane prace zostały zaprezentowane na wystawie w Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. 23 czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem Dyrektor MOPR, Pani Zdzisławy Sawickiej, przedstawicieli miejskich władz, nauczycieli, rodziców i zdolnych uczestników konkursu. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki, a zwycięzcy nagrody.

MIEJSKIE FESTYNY

24 maja 2015r. pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym „Mama i Tata – najlepszy zawód świata” zorganizowanym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, zaś 14 czerwca 2015r, włączyli się w organizację miejskiego festynu, zorganizowanego na Rynku Kościuszki, po VI Marszu dla Życia i Rodziny. Największą uwagę białostoczan przyciągnął oryginalny angielski autobus, który zabierał chętnych na przejażdżkę po mieście.Początek strony  
MOPR w Białymstoku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ogłasza
konkurs fotograficzny
dla dzieci i młodzieży - wychowanków rodzin zastępczych miasta Białegostoku nt.

"Rodzinne wakacje"


Regulamin Konkursu:

Cele konkursu:
 1. Pielęgnowanie relacji rodzinnych.
 2. Kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego w rodzinie.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży.
Warunki uczestnictwa:
 1. Zdjęcia mają przedstawiać, jak wychowankowie rodzin zastępczych wraz ze swymi opiekunami spędzali czas podczas wakacji 2018 r.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia, wykonane podczas wakacji 2018 r.
 3. Każde fotografia powinna posiadać:
  • krótki opis, gdzie i kiedy została wykonana,
  • imię, nazwisko i wiek autora.
 4. Fotografie o wymiarach 10 cm x 15 cm należy przekazać w wersji tradycyjnej w terminie do 25 września 2018 r., do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok, tel. 85 742 04 61
 5. Zdjęcia przechodzą na własność Organizatora, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) autorów prac powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych dzieci oraz publikację zdjęć, wizerunku dzieci i wizerunku własnego, w związku z planowaną ekspozycją prac w siedzibie i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w celu informacji i promocji zadań realizowanych przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku, (formularz w załączeniu).
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
 1. Prace będą oceniane przez pięcioosobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace w trzech kategoriach biorąc pod uwagę wiek uczestników:
  • I Kategoria: dzieci do 10 roku życia,
  • II Kategoria;: dzieci w wieku 11-13 lat,
  • III Kategoria: młodzież od 14 roku życia.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2018 r.
 4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu, w terminie do dnia 8 października 2018 r.
 5. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
 6. Organizator przewiduje ekspozycję zdjęć w siedzibie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Oświadczenie - wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie.