Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Świadczeń Rodzinnych

 Klepacka 18
15-634 Białystok


e-mail: dsr@mopr.bialystok.pl


Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

sobota, niedziela - nieczynne

 

Obsługa klienta:

poniedziałek - 8:00 – 16:45

wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

 

 

 

Kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych:

 

Informacja w sprawie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Jednorazowego Świadczenia, Świadczenie Dobry Start.

85-748-98-59

Informacja w sprawie Dodatków Mieszkaniowych i Dodatków Energetycznych.

85-742-29-00

Kancelaria / fax
Email

85-748-98-48
dsr@mopr.bialystok.pl

 

Dłużnik Alimentacyjny

85-748-98-51

Świadczenia Rodzinne

 

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Jednorazowe Świadczenie, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenie Dobry Start.

85-733-03-12

85-733-03-16

85-733-03-17

85-748-98-50

85-748-98-54

85-733-03-04

85-741-04-90

85-733-03-09

85-733-03-16

Weryfikacja

i nienależnie pobrane świadczenia

 

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Jednorazowe Świadczenie, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenie Dobry Start.

 

85-748-98-43
85-748-98-44
85-748-98-52
85-741-01-44

Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki Mieszkaniowe i Dodatki Energetyczne

85-742-29-20
85-742-29-25

 


PLANOWANE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH (500+)
I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE 01.10.2018 r. - 31.10.2019 r.MIESIĄC PRZEKAZ
POCZTOWY
KONTO BANKOWE /
KARTA PRZEDPŁACONA
GOTÓWKA
w kasie MOPR
PAŹDZIERNIK 12.10.2018 17-18.10.2018 30.10.2018
LISTOPAD 12.11.2018 21-22.11.2018 29.11.2018
GRUDZIEŃ 12.12.2018 12-13.12.2018 14.12.2018
STYCZEŃ 11.01.2019 23-24.01.2019 30.01.2019
LUTY 12.02.2019 25-26.02.2019 27.02.2019
MARZEC 12.03.2019 25-26.03.2019 28.03.2019
KWIECIEŃ 12.04.2019 17-18.04.2019 29.04.2019
MAJ 13.05.2019 22-23.05.2019 30.05.2019
CZERWIEC 12.06.2019 24-25.06.2019 27.06.2019
LIPIEC 12.07.2019 24-25.07.2019 30.07.2019
SIERPIEŃ 12.08.2019 21-22.08.2019 29.08.2019
WRZESIEŃ 12.09.2019 25-26.09.2019 27.09.2019
PAŹDZIERNIK 11.10.2019 23-24.10.2019 30.10.2019
* Jednocześnie informujemy, że realizacja wypłaty z decyzji wydanych po terminie wskazanym w harmonogramie będą realizowane w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.

 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 2. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Świadczenie rodzicielskie
 4. Świadczenia opiekuńcze
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 6. Świadczenie wychowawcze
 7. Świadczenie „Dobry start”
 8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 9. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 10. Dodatki mieszkaniowe
 11. Dodatki energetyczne
 12. Formularze do pobrania

 


KOMUNIKAT

 

" Dobry Start"

Świadczenie „Dobry Start” wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody.  

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mieszkańców Białegostoku będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby uczące się nie będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  będą mogli złożyć wnioski w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18, 15-634 Białystok.

 

Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego (500+), wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

 

Kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

 • Bankowości elektronicznej

Od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe) złożone osobiście bądź przesłane za pośrednictwem poczty.

Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start” upływa 30 listopada 2018 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami). W przypadku wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie „Dobry start” nie później niż 30 września. 

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o możliwości  osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

Wzór wniosku do pobrania DS

Załącznik do wniosku DS

 

 

UWAGA!

Dotyczy terminów składania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ww. świadczenia przyznane na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019, można składać:

 • drogą elektroniczną już od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem:
 • bankowości elektronicznej,
 • Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/,
 • ePUAP,
 • PUE ZUS (dot. świadczenia wychowawczego)
 • drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2018 r. – za pośrednictwem poczty lub osobiście w tut. Ośrodku.

 

Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie      w Białymstoku oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18.

Wzory są dostępne również pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ .

 


KOMUNIKAT

 

W sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu.

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) wprowadzająca jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na osiągane dochody. Podstawowym warunkiem będzie posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia (wzór wniosku do pobrania). Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W związku z powyższym, najstarsze dziecko, które będzie mogło zostać objęte jednorazowym świadczeniem, to dziecko urodzone w dniu 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r. włącznie. W Białymstoku wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18.


Informator o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” został opublikowany TUTAJ.