Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

I. Formularze do pobrania

 

 1. Wzory formularzy – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • Formularz ZR – Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • Załącznik Nr 1 ZR – Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • Załącznik Nr 2 – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/szkoły wyższej;
 • Załącznik Nr 3 – oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej/pełnoletniej uczącej się do szkoły/ szkoły wyższej;
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • Załącznik Nr 6 – Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego –– w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;
 • Załącznik Nr 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • Załącznik Nr 8 ZR – Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania,
 • Zaświadczenie o dochodzie wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 

 1. Wzory formularzy – Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka
  • Formularz ZAP – Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
  • Załącznik Nr 1 ZAP – Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 

 1. Wzory i formularze – Świadczenie rodzicielskie
 • Formularz ŚR – Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 

 1. Wzory formularzy – Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

 1. Wzór formularza – świadczenia opiekuńcze
  Zasiłek pielęgnacyjny
  • Formularz ZP – Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

 

 1. Wzory formularzy – świadczenie wychowawcze

 

 1. Wzory formularzy – świadczenie „Dobry start”
 • Formularz DS – Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start;
 • Załącznik Nr 1 DS – Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start.

 

 1. Wzory formularzy – świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 1. Wzory formularzy – Dodatek mieszkaniowy

 

 1. Wzory formularzy – Dodatek energetyczny

 

 

 II. Inne dokumenty do pobrania