Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Dodatek mieszkaniowy

 

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych.

 

 1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy
 2. Wysokość dodatku
  1. powierzchnia lokalu
  2. wydatki na lokal
 3. Ustalenie spełnienia kryterium dochodowego
 4. Dodatkowe informacje
  1. Do pobrania formularz do wniosku i załącznik o dodatek mieszkaniowy
 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

 

 1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje
  im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
  na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny;
 6. jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1925,00 zł) i 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (1375,00 zł).

 

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury, która wynosi od 1 marca 2019 r. 1100,00 zł

 

 

 1. Wysokość dodatku

 

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu,
  a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
  1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  2. 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;
  3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym
   i większym.
 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 3. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury,
  a nie przekracza 175 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym i od 100% do 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
  1. 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  2. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;
  3. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym
   i większym.
 4. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego kwota byłaby mniejsza niż 2 % najniższej emerytury (22,00 zł).
 5. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.

 

2.1. Powierzchnia lokalu

 

 1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  1. 35 m 2 – dla 1 osoby;
  2. 40 m 2 – dla 2 osób;
  3. 45 m 2 – dla 3 osób;
  4. 55 m 2 – dla 4 osób;
  5. 65 m 2 – dla 5 osób;
  6. 70 m 2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób
   dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m 2.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
 3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem,
  że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

2.2. Wydatki na lokal

 

 1. Wydatkami na lokal poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku
  z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 2. Wydatkami, o których mowa są:
  1. czynsz;
   1. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
   2. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
   3. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
   4. inne niż wymienione w pkt a-d opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
   5. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
   6. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 3. Nie stanowią wydatków, o których mowa w pkt 2 wydatki poniesione z tytułu :
  1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
  2. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
  3. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
  4. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane
   w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  5. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
  6. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego
   z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Ustalenie spełnienia kryterium dochodowego

 

 1. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
 2. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 3. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych
  w deklaracji.

 

 1. Dodatkowe informacje

 

 1. Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, można jednocześnie złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Więcej informacji o dodatku energetycznym, uzyskać można w zakładce – dodatek energetyczny.
 2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku w formie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 3. W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku oraz deklarację o wysokości dochodów.
 4. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu.
 5. Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać
  od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji
  o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 6. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności
  w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
 7. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
  w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
  za złożenie fałszywego oświadczenia.’’ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Do pobrania formularz wniosku i załączniki o dodatek mieszkaniowy

 

 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące dodatków mieszkaniowych

 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy
  i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.