Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Dodatek energetyczny

 

Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 

 1. Komu przysługuje dodatek energetyczny
 2. Wysokość dodatku energetycznego
 3. Dodatkowe informacje
  1. Do pobrania formularz do wniosku o dodatek energetyczny
 4. Obowiązujące przepisy prawne

 

 1. Komu przysługuje dodatek energetyczny

 

 1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
 2. Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 1. Wysokość dodatku energetycznego

 

 1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 2. Wysokość limitu o którym mowa powyżej wynosi:
  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
   z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
   z co najmniej 5 osób.
 3. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. ww. dodatek będzie wynosił:
  1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie;
 5. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 1. Dodatkowe informacje

 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zwartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).

 

Do pobrania formularz do wniosku o dodatek energetyczny

 

 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące dodatku energetycznego:

 

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 2. Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.