Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 85 6783100 fax 85 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Środowiskowy Dom Samopomocy

- Nasza oferta -


Zajęcia dla uczestników prowadzone są indywidualnie oraz w kilkuosobowych grupach w pracowniach: plastyczna, gospodarstwa domowego z elementami rękodzieła, komputerowo-wydawnicza, techniczna, kulturalno-oświatowa z elementami relaksacji, usprawniania fizycznego, muzyczna z elementami teatru oraz treningu kulinarnego.

Galeria zdjęć

 

W ramach swoich działań ŚDS proponuje:

 1. Zajęcia wspierająco-aktywizujące
  • trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, trening umiejętności praktycznych;
  • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, innymi osobami;
  • działania edukacyjne;
  • terapia zajęciowa;
  • zajęcia rekreacyjno-kulturalne dostosowane do możliwości uczestnika, w tym: turystyka i rekreacja;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
  • formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
 2. Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne
  • indywidualne rozmowy wspierające;
  • porady specjalistyczne;
  • prowadzenie edukacji i instruktażu wobec uczestników i ich rodzin;
  • prowadzenie grupy wsparcia z elementami psychoedukacji w cyklu cotygodniowych spotkań;
  • szkolenia wewnętrzne, zajęcia edukacyjne(m.in. edukacja seksualna, edukacja zdrowotna).
 3. Profilaktyka zdrowotna
  • pomoc doraźna;
  • podawanie leków godzinowych;
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
  • profilaktyka i ochrona zdrowia;
  • trening higieniczny.
 4. Praca socjalna realizowana poprzez:
  • poradnictwo socjalne (udzielenie informacji w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotyczących pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, m.in. udzielano informacji o zasadach i warunkach otrzymania pomocy finansowej o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, poinformowano o możliwości ubiegania się o miejsce w DPS, udzielono pomocy w wypełnianiu dokumentów);
  • współpracę z różnego rodzaju instytucjami w celu pełnej integracji ze społeczeństwem (udzielanie pomocy w otrzymaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów w ZUS, współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w celu poprawy jakości życia uczestników);
  • pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić (m.in. pomoc w założeniu konta w banku, kompletowanie niezbędnych dokumentów).
 5. Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS.

ŚDS proponuje również formy przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Nasze działania mają na celu stopniowe przygotowanie niektórych uczestników do aktywizacji zawodowej głównie poprzez:

 • naukę i podtrzymywanie umiejętności praktycznych;
 • przygotowywanie prac z wykorzystaniem poznanych technik;
 • podejmowanie działań w ramach terapii zajęciowej(rozwijanie zdolności i wrażliwość poprzez umożliwianie udziału w zajęciach i konkursach, zachęcanie do pracy twórczej poprzez przygotowywanie prac z własnej wyobraźni, motywowanie do podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie wyboru technik zajęciowych i wykonywanych wyrobów);
 • rozwijanie umiejętności obsługi podstawowych narzędzi oraz obsługi sprzętu AGD i RTV;
 • uczenie umiejętności pracy na komputerze, m.in. korzystania z zasobów internetu, przepisywanie pism;
 • uczenie i podtrzymywanie umiejętności poznawczych: uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia;
 • w ramach treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów uczenie radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza z wyrażaniem złości, irytacji i odreagowywania sytuacji stresowych związanych z porażkami i niepowodzeniami podczas wykonywania różnych prac i wyrobów użytkowych;
 • zapoznawanie ze sposobami radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi w grupie;
 • uczenie i podtrzymywanie umiejętności psychospołecznych typu: odpowiedzialność, obowiązkowość, cierpliwość, rzetelność, zaangażowanie, punktualność, zachęcanie do nawiązywania relacji w grupie opartych o postawę szacunku, zaufania, tolerancji, pomagania i współpracy.

W wyniku prowadzonych działań podnosimy poziom funkcjonowania w różnych sferach życia zarówno uczestników jak i ich rodzin. Uczestnicy nabywają nowe i poszerzają już posiadane umiejętności, pozwalające im na poprawę jakości życia i radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego.

Udział w blokach zajęciowych sprawia, iż proces usamodzielniania i radzenia sobie w otaczającej rzeczywistości staje się dla uczestników łatwiejszy.

W naszym ośrodku działa również grupa wsparcia z elementami psychoedukacji, podejmujemy konsultacje terapeutyczne oraz porady o charakterze pomocy interdyscyplinarnej, działania w ramach interwencji kryzysowej, mediacji w sytuacjach konfliktowych.

Ośrodek jest organizatorem wielu spotkań integracyjnych przeznaczonych dla społeczności lokalnej, cyklicznych imprez kulturalnych, m.in.: Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Dokąd Gwiazda Prowadzi”, Przegląd Piosenki Biesiadnej „Po ten kwiat…” oraz licznych wyjazdów, wycieczek na terenie kraju i za granicą oraz pielgrzymek m.in.: do Częstochowy, Lichenia, Różanegostoku, Wilna, Św. Lipki, Św. Wody, Kalwarii Zebrzydowskiej, Św. Góry Grabarki.

Głównym celem wyjazdów jest podniesienie umiejętności społecznych, interpersonalnych i samoobsługowych oraz aktywny wypoczynek.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację społeczną, stabilizację zdrowia psychicznego oraz poszerzenie świadomości w społeczności lokalnej w zakresie wiedzy na temat osób z zaburzeniami psychicznymi.