Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7
tel.: 85 7445028, 85 7445027 (tel/fax)
e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

•    Kim jesteśmy?

•    Komu pomagamy?

•    Formy pomocy

•    Udzielanie schronienia

•    Realizowane Programy


 Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu”.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej” (Ust. o pomocy społecznej, art. 47).

Kim jesteśmy?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Białegostoku bez względu na swoją sytuację materialną.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracują:  psycholodzy, specjaliści pracy z rodziną, konsultanci, pracownicy socjalni i prawnik.

Ośrodek jest czynny całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i  święta. Można zadzwonić lub przyjść do Ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązuje skierowanie.


Komu pomagamy ?

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać mieszkańcy Białegostoku, którzy zostali dotknięci:
 • przemocą domową,
 • kryzysem małżeńskim,
 • konfliktem rodzinnym,
 • utratą, żałobą, osieroceniem,
 • wypadkiem, katastrofą, klęską żywiołową,
 • problemem samobójstwa,
 • trudnościami wychowawczymi,
 • bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami.

Kryzys może dotknąć każdego niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia czy sytuacji materialnej. Zdarzają się sytuacje, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.


Formy pomocy
Pierwszy kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  to zwykle rozmowa telefoniczna lub bezpośrednia wizyta w OIK.


Pokój terapii indywidualnej


Pomoc i wsparcie dla osób dorosłych


 1. Całodobowe dyżury interwencyjne.
 2. Całodobowe poradnictwo telefoniczne.
 3. Poradnictwo ambulatoryjne:
 • Psychologiczne
 • Pedagogiczne
 • Prawne
 • Rodzinne
 • Socjalne
 1. Terapia osób w kryzysie.
 2. Terapia par
 3. Wsparcie grupowe:
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
 • Grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Szkoła dla Rodziców;
 •  Grupa edukacyjno-terapeutycza dla osób zmagających się ze stresem i zaburzeniami lękowymi;
 • Grupa psychoedukacyjna i spotkania indywidualne  dla rozwodzących się rodziców dotyczące relacji z dziećmi;


Pokój spotkań grupowychPomoc i wsparcie dla dzieci
 1. Konsultacje indywidualne dla dzieci z psychologiem
 2. Konsultacje indywidualne dla rodziców z psychologiem/pedagogiem
 3. Zajęcia grupowe:
 • Trening Zastępowania Agresji
 • trening umiejętności prospołecznych
 • grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 7 – 12 lat


  Pokój socjoterapeutyczny

Udzielanie schronienia

Istnieje możliwość udzielenia schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi, które zostały dotknięte przemocą domową, silnym konfliktem rodzinnym, handlem ludźmi, utratą dachu nad głową w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego wypadku. Ośrodek nie zapewnia wyżywienia. Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 3 miesiące.
 

Pokój hostelowy

Osoby przebywające w hostelu mogą korzystać z kuchni, łazienki, pralni, pokoju rekreacyjnego dla dzieci.


Pokój rekreacyjny dla dzieci

 
Dzieci mają też do dyspozycji plac zabaw.
 
 
Plac zabaw dla dzieci


Realizowane Programy

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

Trening  umiejętności  prospołecznych
Trening jest formą pomocy adresowaną bezpośrednio do dzieci doświadczających trudności z rówieśnikami, z problemem wyrażania emocji czy radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych, służących realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Cele programu jest:
 1. Wspieranie rozwoju intelektualnego dziecka.
 2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
 3. Nauka rozpoznawania i wyrażania emocji i spostrzeżeń.
 4. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka i nauka nowych umiejętności.
 5. Rozwijanie umiejętności samodzielnego działania.
 6. Rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii.
 7. Nauka wychodzenia z ról niekorzystnych dla dziecka.
 8. Wspieranie rozwoju psychofizycznego.
 9. Poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron.9. Wspieranie budowania pozytywnego obrazu siebie.

Organizacja:
Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. ul. Włókiennicza 7,
tel. 85 744 50 28 lub 85 744 50 27.

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji programu to 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają ok. 60 minut.

Grupa: 7-10 osób


Trening zastępowania agresji
(TZA)
Metoda opiera się na założeniu, że agresja jest zachowaniem wyuczonym. W czasie treningu uczestnicy wypracowują skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z konfliktami. Uczą się rozpoznawania i wyrażania swoich potrzeb w sposób skuteczny i uczciwy – z szacunkiem do siebie i innych. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Najważniejszym efektem treningu jest mniej problemów – w szkole,  w domu, wśród rówieśników.

Celem zajęć jest:
 1. Doskonalenie relacji interpersonalnych.
 2. Zdobycie przez uczestników doświadczeń pozwalających na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, wprowadzenie nowych form zachowania.
 3. Nauka akceptowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego.
 4. Przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną.
 5. W trakcie zajęć stosowane są aktywności takie jak rysunek, ruch i gry społeczne, psychodrama, burza mózgów. Techniki te pozwalają na poznanie siebie, rozbudzają własny potencjał twórczy, rozwijają wyobraźnię , sprawność intelektualną i ruchową. Przedstawiane metody wzmacniają także samoocenę oraz poczucie wartości.
Grupa: 7- 9 osób

Czas trwania:
Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Organizacja:
Trening trwa około 30 tygodni. Zalecane są spotkania indywidualne rodziców/rodzica z psychologiem pozwalające omówić postępy i trudności uczestników oraz wzmocnić efekty treningu. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7  tel. 85 744 50 28 lub 85 744 50 27.