­
Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej MOPR

 3. Siedziba Administratora:
 4. ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok, nr tel. 85 6783100, adres e-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl

 5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
 6. Katarzyna Podleśna,
  kontakt pod nr telefonu: 85 6783100 lub pod adresem e-mail: iod@mopr.bialystok.pl

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w MOPR:
  • w celu realizacji zadań wynikających z:
   • ustawy o pomocy społecznej
   • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   • ustawy o świadczeniach rodzinnych
   • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
   • ustawy o dodatkach mieszkaniowych
   • ustawy – Prawo energetyczne
   • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
   • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
   • ustawy o cudzoziemcach
   • ustawy o repatriacji
   • ustawy o Karcie Polaka
   • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • w celu:
   • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji)
   • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych
   • realizacji praktyk studenckich
  • w celu:
   • naboru kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych
  • w celu:
   • dozoru i ochrony budynków oraz pomieszczeń poprzez całodobowy monitoring
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy administracji publicznej,
  • Policja, Prokuratura, sądy,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez MOPR w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadku monitoringu okres przechowywania danych uzależniony jest od warunków technicznych urządzeń.
 10. W związku z przetwarzaniem przez MOPR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • o dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest MOPR,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których MOPR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 11. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji na stronie urzędu).