Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych -


A. Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)
Lp.UprawnieniPrzejazdy PKPPrzejazdy PKS
1 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun w wieku co najmniej 18 lat, przewodnik - min. 13 lat lub pies przewodnik). 95% ulga na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC.
Bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata.
95% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.
Bilety jednorazowe.
2 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - wyłącznie na przejazdy celowe (*). 78% ulga na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata.
78% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne.
3 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej - na przejazdy celowe (*). 78% ulga na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC.
Bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata.
78% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.
Bilety jednorazowe.
4 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 49% ulga na pociągi osobowe.
Bilety jednorazowe.

37% ulga na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC.
Bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata.
49% ulga na autobusy zwykłe.
Bilety jednorazowe.

37% ulga na autobusy przyspieszone i pospieszne.
Bilety jednorazowe.
5 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 93% ulga na pociągi osobowe.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata.

51% ulga na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata.
93% ulga na autobusy zwykłe.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne.

51% ulga na autobusy przyspieszone i pospieszne.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne.
6 Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 37% ulga na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC.
Bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata.
37% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne.
Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne.

(*) Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).B. Asystent osoby niepełnosprawnej

Działanie asystenta obejmuje czynności umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Celem programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” jest umożliwienie pełnienia przez osoby niepełnosprawne wszystkich ról społecznych. Z usług mogą korzystać mieszkańcy Miasta Białegostoku z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Asystent nie może świadczyć usług opiekuńczych. Odpłatność za asystenta wynosi 2 zł za godzinę.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 85 745-24-08 lub osobiście przy ul. Legionowa 28 lokal 704 (7 piętro).C. Uprawnienia osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdami samochodowymi oznaczonymi kartą parkingową lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, mogą nie stosować się do następujących znaków (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności):

 • "zakaz ruchu w obu kierunkach" (B-1);
 • "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (B-3);
 • "zakaz wjazdu autobusów" (B- 3a);
 • "zakaz wjazdu motocykli" (B-4);
 • "zakaz wjazdu motorowerów" (B- 10);
 • "zakaz postoju" (B-35);
 • "zakaz postoju w dni nieparzyste" (B- 37);
 • "zakaz postoju w dni parzyste" (B- 38);
 • "strefa ograniczonego postoju" (B-39).
znaki drogowe

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 Nr 108, poz. 908 ze zm.).


D. Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. Karta parkingowa wydawana jest przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W Białymstoku karty parkingowe wydawane są w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 32a (tel. 85 869 66 81, e-mail: mzoon@um. bialystok.pl).

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym albo umiarkowanym);
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;

wraz ze wskazaniem spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym (znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.).E. Dodatek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny wynosi 206,76 zł miesięcznie. Wypłacany jest przez organ rentowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).


Do świadczeń opiekuńczych zalicza się:

 • zasiłek pielęgnacyjny;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek dla opiekuna.
Więcej informacji na temat świadczeń opiekuńczych – TUTAJ.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).F. Wstęp do muzeów

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje: osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

Wymagane dokumenty: legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Podstawa prawna: ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).G. Telekomunikacja (TP S.A.)

50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament; dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku):

 • w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O);
 • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L);
 • w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
  • z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku);
  • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).


H. Paszport

Zwolnienie z opłaty za wydanie paszportu przysługuje:

 • osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

50 % ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.).I. Ulgi podatkowe

Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome (I lub II grupy inwalidztwa) psa przewodnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego;
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym;
  • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Warunkiem odliczenia powyższych wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).J. Przesyłki pocztowe

Przesyłka będąca przesyłką dla ociemniałych nadana przez:

 • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku ("osobę niewidomą lub ociemniałą") i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych;
 • bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej;
 • osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym;
jest zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.).K. Abonament RTV

Zwolnienie od opłat abonamentowych RTV przysługuje osobom:

 • co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego);
 • które ukończyły 75 lat (na podstawie dowodu osobistego);
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego (na podstawie decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzji jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego);
 • niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB (na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu albo zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej);
 • niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15% (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenia właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenia właściwego organu orzekającego stwierdzającego uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%) albo zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej);
 • które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS (na podstawie dowodu osobistego oraz decyzji jednostki organizacyjnej ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury).

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat i złożono właściwe oświadczenie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 ze zm.).