Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Formy dofinansowań -


Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Białegostoku posiadające orzeczenie o:

  • stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim;
  • zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II, III;
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy;
  • niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia;
mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niżej wymienionych rodzajów zadań :

O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następujących rodzajach zadań:

Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przekroczenie kryterium dochodowego, powoduje obniżenie wysokości dofinansowania o kwotę, o którą dochód został przekroczony.