Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Najczęściej zadawane pytania(F.A.Q) -


Pytanie:
Mam orzeczenie o niepełnosprawności / o grupie inwalidzkiej. O co się mogę ubiegać?

Odpowiedź:
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych zajmuje się dofinansowaniem do: turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Szczegółowe informacje co do wymogów i sposobu załatwienia sprawy znajdują się tutaj.

Ponadto osoby niepełnosprawne posiadają uprawnienia i ulgi przyznane na podstawie odrębnych przepisów. Dotyczą one między innymi: ulgowych przejazdów środkami komunikacji, ulg podatkowych, zasiłków, dodatków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz innych dziedzin życia. Więcej informacji na ten temat na podstronie ‘Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych’.


Pytanie:
Chcę jechać na turnus rehabilitacyjny. Otrzymałam/em dofinansowanie. Nie wiem gdzie i jak wybrać organizatora i ośrodek.

Odpowiedź:
Organizatorami turnusów mogą być jedynie podmioty uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, aby być uprawnionym do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, oprócz spełniania określonych w przepisach warunków, musi posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów, prowadzonego przez odpowiednich wojewodów. Organizator organizuje turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach, które także muszą posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków. Centralną Bazę Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych można znaleźć w internecie pod adresem: http://empatia.mpips.gov.pl. Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych dysponuje również papierową wersją bazy, z którą można zapoznać się na miejscu.

Przy wyborze turnusu należy pamiętać o tym, iż zarówno organizator turnusu jaki i ośrodek, muszą być uprawnieni odpowiednio do organizowania turnusów i przyjmowania osób z dysfunkcjami wynikającymi z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz z wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.


Pytanie:
Jaki dochód mam wpisać na wniosku?

Odpowiedź:
W każdym wniosku zawarte jest pouczenie dotyczące sposobu liczenia dochodu. Generalnie, wpisując dochód należy wziąć pod uwagę dochody wszystkich osób razem gospodarujących z wnioskodawcą, przypadający na jedną osobę, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.


Pytanie:
Posiadam orzeczenie wydane przez MSWiA/KRUS. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie?

Odpowiedź:
O dofinansowanie mogą się ubiegac jedynie osoby niepełnosprawne. W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), osobami niepełnosprawnymi są osoby, których niepełnosprawności została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osobami niepełnosprawnymi są również osoby, które przed 01 stycznia 1998 r., zostały zaliczone do I, II lub III grupy inwalidów oraz osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Zatem jeśli osoba posiada orzeczenie wydane po 31 grudnia 1997 r. przez KRUS lub inny organ nie będący zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności, nie jest ona osobą niepełnosprawną w świetle ustawy o rehabilitacji.


Pytanie:
Do kiedy można składać wnioski?

Odpowiedź:
Wnioski osób indywidualnych o dofinansowanie można składać nieprzerwanie przez cały rok.