Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Aktualności -


Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują następujące kryteria:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 4.622,84 zł;
 • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.311,42 zł;
 • Dochód osoby samotnej (65%) – 3.004,85 zł.

Ośrodek informuje, iż w 2018 r. otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 3.958.251 zł, w tym na:.

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 820.000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 700.000 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 240.000 zł,
 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży - 326.719 zł,
 • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej - 1.871.532 zł.

Podział środków PFRON został przyjęty w dniu 26 marca 2018 r. uchwałą Rady Miasta Białegostoku w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

W 2018 r. – ze względu na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych – wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania przedstawia się następująco w zadaniu:

 1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • osoby dorosłe
   • do 70% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (z wyłączeniem aparatów słuchowych)
   • aparaty słuchowe – do 44% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie
    Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne
    Limit NFZRefundacja NFZDofinansowanie PFRON
    osoby do 26 roku życia 2.000 zł 2.000 zł maks. 880 zł
    osoby powyżej 26 roku życia 1.000 zł 700 zł maks. 572 zł
  • dzieci i młodzież do 18 roku życia
   • do 100% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (także aparaty słuchowe) aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – maks. 2.000 zł

W przypadku zadań: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, dofinansowanie likwidacji barier technicznych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, środki PFRON zostały rozdysponowane.

W 2018 r. zadania: dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie są realizowane.