Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Aktualności -


Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują następujące kryteria:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 4.580,20 zł;
  • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.290,10 zł;
  • Dochód osoby samotnej (65%) – 2.977,13 zł.

Ośrodek informuje, iż otrzymał w 2018 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 4.062.967 zł, w tym na:

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 820.000 zł,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 739.510 zł,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 235.000 zł,
  • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – 326.725 zł,
  • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej - 1.941.732 zł.
  • Ośrodek nie dysponuje już środkami PFRON na realizację w 2018 r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. O dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych zadań osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się w 2019 r.