Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Aktualności -


Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują następujące kryteria:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 4.255,59 zł;
  • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.127,80 zł;
  • Dochód osoby samotnej (65%) – 2.766,13 zł.

Ośrodek informuje, że nie dysponuje jeszcze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mógłby przeznaczyć na realizację w 2018 r. zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ośrodek oczekuje na informację Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przypadających według algorytmu Miastu Białystok w 2018 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz na podjęcie przez Radę Miasta Białystok uchwały w sprawie określenia zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.