Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Aktualności -


Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują następujące kryteria:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 4.622,84 zł;
 • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.311,42 zł;
 • Dochód osoby samotnej (65%) – 3.004,85 zł.

Ośrodek informuje, iż w 2018 r. otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 3.958.251 zł, w tym na:.

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 820.000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 700.000 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 240.000 zł,
 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży - 326.719 zł,
 • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej - 1.871.532 zł.

Podział środków PFRON został przyjęty w dniu 26 marca 2018 r. uchwałą Rady Miasta Białegostoku w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

W 2018 r. – ze względu na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych – wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania przedstawia się następująco w zadaniu:

 1. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych
  • przyjęta została zasada przyznawania dofinansowywania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata
  • wysokość dofinansowania zmienna – w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 2. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • osoby dorosłe
   • do 70% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (z wyłączeniem aparatów słuchowych)
   • aparaty słuchowe – do 44% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie
    Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne
    Limit NFZRefundacja NFZDofinansowanie PFRON
    osoby do 26 roku życia 2.000 zł 2.000 zł maks. 880 zł
    osoby powyżej 26 roku życia 1.000 zł 700 zł maks. 572 zł
  • dzieci i młodzież do 18 roku życia
   • do 100% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (także aparaty słuchowe) aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – maks. 2.000 zł
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  • osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia
   • do 50% kosztów sprzętu
   • rower rehabilitacyjny – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 700 zł
   • orbitrek – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.000 zł
   • bieżnia – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł
   • rotor rehabilitacyjny – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.000 zł
 4. likwidacja barier w komunikowaniu się
  • osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia
   • do 60% kosztów przedsięwzięcia
   • zestaw komputerowy – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł drukarka – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 210 zł
   • telefon komórkowy (z opcją wysyłania sms) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz narządu mowy, narządu ruchu - do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 300 zł
   • telefon komórkowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym - do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł.
 5. dofinansowanie likwidacji barier technicznych
  • osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia
   • do 60% kosztów przedsięwzięcia
   • łóżko ortopedyczne – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1.800 zł
 6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
  • osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia
   • do 60% kosztów przedsięwzięcia

W 2018 r. zadania: dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie są realizowane.