Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Dział Opieki nad Dzieckiem

- Placówki opiekuńczo–wychowawcze -


Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą być typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego lub rodzinnego.


  1. Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych
  2. Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych
  3. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych
  4. Odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej