Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ


ul. Biała 13/33, Białystok
tel.:(85) 6886390; 6886391


DOM PEŁEN MIŁOŚCI

SZCZĘŚLIWI RODZICE

UŚMIECHNIĘTE DZIECIKim jesteśmy ?

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące kwestii opiekuńczo- wychowawczych. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, motywuje do podejmowania działań, wspiera w realizacji wyznaczonych celów. Asysta rodzinna opiera się na zasadzie pomocniczości, partnerstwie i współpracy oraz dobrowolności.


Czym się zajmujemy ?

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny.


Zadaniem asystenta rodziny jest:

 • wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

Pracujemy z:

 • rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nawet w sytuacji umieszczenia dzieci poza rodziną;
 • małoletnimi rodzicami opuszczającymi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy i wychowującymi dziecko;
 • koordynujemy wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z ustawy „Za życiem”.

Formy wsparcia

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 20. Kontaktuje się z rodziną nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.


Ponadto proponujemy:

 • poradnictwo w rozwiazywaniu problemów dotyczących wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio w Zespole ds. Asysty Rodzinnej lub za pośrednictwem strony internetowej adres emaliowy: asysta@mopr.bialystok.pl - udzielamy odpowiedzi na korespondencje jeżeli zawiera ona: imię i nazwisko, adres zamieszkania;
 • „Mądry rodzic”- spotkania na których rodzice nabywają umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, edycja składa się z 10 spotkań;
 • „Herbatka u asystenta”- grupy wsparcia prowadzone przez asystentów;
 • porady na temat naturalnego planowania rodziny;
 • „Biblioteka asystenta”- rodziny objęte wsparciem asystenta mają możliwość wypożyczenia książek związanych z wychowywaniem dzieci;
 • „Bank czasu” - czyli wymiana usług świadczonych sobie wzajemnie przez rodziny;
 • udział w akcji„ Rzecz za uśmiech”;
 • imprezy, konkursy i inne.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Asystent rodziny realizuje wsparcie i pedagogizację rodziców. W pracy wykorzystuje m.in. elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii systemowej i dialogu motywującego.


„Platforma Wymiany Doświadczeń”


W dniu 10.10.2017 r. MOPR zaprosił asystentów rodziny ośrodków pomocy społecznej z woj. podlaskiego na spotkanie w ramach projektu ,,Platforma wymiany doświadczeń”, którego celem była wymiana informacji pomiędzy asystentami, podzielenie się osobistym doświadczeniem.

W dniu 07.11.2017 r. w siedzibie ZAR ul. Biała 13/33 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 47 asystentów rodziny z całego województwa. W imieniu MOPR uczestników przywitała Pani Dyrektor Zdzisława Sawicka oraz Kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Katarzyna Bochenko.


Asystenci podzielili się informacjami na jakich dokumentach pracują, co im się sprawdziło w pracy.

Doświadczenia w pracy. Asystenci dzielili się dobrymi praktyki w pracy z rodzinami. Rozmowy o ustawie „ Za życiem”

Przerwa kawowa, bliższe poznanie się asystentów, podzielenie się refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi spotkania.

Najwięcej emocji wywołała dyskusja o trudnościach jakie napotykają asystenci w swojej pracy z rodzinami. Asystenci rodziny wymieniali się doświadczeniami i poszukiwali sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety wynika, że jest zapotrzebowanie na kontunuowanie ,,Platformy wymiany doświadczeń”. dwa razy w roku. Spotkanie oceniono bardzo dobrze.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJA WESOŁA RODZINA”


W miesiącu październiku 2017 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny ogłosił konkurs fotograficzny na zdjęcie „Moja wesoła rodzina”. Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac. Jury wyłoniło zwycięzcę, 2 i 3 miejsce ponadto 3 wyróżnienia. W dniu 30.10.2017 r. w siedzibie ZAR odbyło się spotkanie w rodzinami biorącymi udział w konkursie. W imieniu Pani Dyrektor MOPR zebranych powitał kierownik zespołu.

Rodzice i dzieci bawili się biorąc udział w quizie ,,Jak dobrze mnie znasz’’. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia wiedzy na temat upodobań swoich bliskich.

Każda rodzina omówiła jak było zrobione zdjecie. Wyróżnione prace zostały nagrodzone. Pozostałe osoby otrzymały nagrody pocieszenia.

 

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”


W dniu 23.08.2017 r. w ogrodzie przy ul. Białej 13/33 odbył się festyn rodzinny pt. „Pożegnanie lata” połączony z rozstrzygnięciem konkursu w ramach programu „Bezpieczne wakacje”. Konkurs polegał na zrobieniu znaku drogowego, wpłynęło 21 prac. W festynie udział wzięło 56 osób.

 

W imieniu Dyrekcji MOPR uczestników przywitała Kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Katarzyna Bochenko.

 

Gościnnie wystąpił Klub Seniora z częścią literacką. Seniorki czytały bajki: „Alicja i skrzypce”, „Trzy chrząszcze”, „Czarna owca”.

 

Uczestnicy wzięli udział w Olimpijce na którą złożyły się: bieg w kaloszach, bieg w workach, bieg z piłeczką, rzut do celu, stonoga. Rodzice i asystenci pomagali uczestnikom z zdobyciu pierwszego miejsca.

 

Kolejną częścią programu były zabawy z muzyką. Taniec „Trzy mustangi” i „ Na ziemi zostaje”.

 

Kulminującym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę.

 

Spotkanie zakończyło się zabawa „Łowienie rybki”. Każdy rybak za złowioną rybkę otrzymał cukierki.

 

Festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje”


W dniu 28 czerwca 2017 r. asystenci rodziny we współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku zorganizowali festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje 2017r.”.

Uczestników festynu w imieniu Pani Dyrektor MOPR powitała kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej. Spotkanie rozpoczęto zabawą integracyjną „odjeżdża pociąg na wakacje”.

 

Gdy uczestnicy dotarli na miejsce, zabawy i konkursy związane z temetyką bezpieczeństwa na wakacjach prowadziły policjantki. Uczestnicy otrzymali drobne gadżety.

 

Każdy mógł sfotografować się z policjantem. Byliśmy w radiowozie i na motorze.

 

Policjantki omówiły znaki drogowe.

Przez Zespól Asysty Rodzinnej został ogłoszony konkurs na zrobienie znaku drogowego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 23.08.2017 r. na kolejnym festynie rodzinnym, na którym pożegnamy wakacje i powitamy nowy rok szkolny.

 

Na nasze dzieci nie ma mocnych. W przeciąganiu liny dzieci kontra policjanci – wygrały dzieci.

 

Bawiliśmy się chustą, malowaliśmy twarze, były „gorące krzesła” i tańce integracyjne. Pomimo, że pogoda nie dopisała, nastroje wszystkim dopisywały.

 

Ferie w ZAR - zabawa, aktywność, rodzina


W trakcie ferii zimowych 2017 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej zorganizował dla rodzin objętych wsparciem asystentów dwa spotkania. Łącznie udział wzięło 50 osób.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zabaw integracyjnych, następnie uczestnicy wzięli udział w krótkich warsztatach plastycznych, w trakcie których wykonali maski oraz przebrania dla dzieci. Milusińscy w przebraniach prezentowali się zebranym na specjalnym czerwonym dywanie. Impreza zakończyła się wspólnym odtańczeniem tańca integracyjnego „Makarena”.

Drugie spotkanie wypełniły głównie gry i zabawy integracyjne przy muzyce: taniec rodzica i dziecka z balonem, tańce na gazecie i zabawa z „gorącym” krzesłem. Asystenci malowali chętnym dzieciom twarze w wybrane wzory. Zorganizowana została gra „50-tka” z zadaniami dla dzieci i rodziców. Spotkanie zakończył tradycyjnie wspólny taniec integracyjny „Kaczuchy”.

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, chętnie brali udział w proponowanych zabawach i konkursach. Zarówno dzieci i rodzice wychodzili z zajęć z uśmiechem na twarzy.

 

S z o p k a  
b o ż o n a r o d z e n i o w a


W miesiącu grudniu 2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej MOPR ogłosił wśród rodzin objętych wsparciem asystenta konkurs na rodzinne wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. Dzieci z pomocą rodziców wykonały szopki. Założeniem konkursu było zachęcanie do podtrzymywania tradycji świątecznych, integracja rodziny poprzez wspólnie wykonywanie pracy, wskazania na potrzebę spędzania wspólnie czasu, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i kreatywnego myślenia. Dostarczono 34 prace konkursowe.

W dniu 28.12.2016 r. w siedzibie ZAR odbyła się impreza choinkowa, w podczas której podsumowano konkurs. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrektor MOPR Pani Zdzisława Sawicka. Gość honorowy obejrzał szopki, rozmawiał z dziećmi na temat sposobów ich wykonania. Dzieci chętnie opowiadały na pytania, z kim wykonywały swoje szopki i z czego są zrobione.

Zorganizowano dzieciom zabawę karnawałową. Dzieci z rodzicami wykonywały pocztówkę z życzeniami świątecznymi oraz pisały życzenia Mikołajowi. Dzieci uczyły się wierszyków i tańca, którym przywitano Mikołaja. Każda rodzina otrzymała od Mikołaja prezent, a od Śnieżynki pocztówkę z życzeniami świątecznymi.

 

Bezpieczne wakacje 2016


W dniu 24.08.2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej zorganizował kolejną imprezę integracyjną pt.: „Bezpieczne wakacje 2016”. Było to podsumowanie III edycji konkursu plastycznego dotyczącego bezpieczeństwa podczas wakacji. Do konkursu przystąpiło 48 dzieci z 28 rodzin.

Spotkanie odbyło się w ogrodzie przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku. Wszystkich uczestników przywitała Pani Dyrektor MOPR Zdzisława Sawicka.

Gościnnie wystąpił Klub Seniora z przedstawieniem pt.: „Rzepka”. Rodziny z wielkim zaciekawieniem oglądały spektakl, który wywołał wiele śmiechu oraz entuzjazmu.

Seniorzy porwali uczestników zabawy do wspólnego tańca, który świetnie zintegrował rodziny biorące udział w konkursie „Bezpieczne wakacje 2016”.

Kolejnym punktem programu była krzyżówka, którą dzieci rozwiązywały wraz z rodzicami. Uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą o ogólnych zasadach bezpiecznego spędzania wakacji.

Następną zabawą integracyjną był pociąg, który rodziny tworzyły wpisując w przygotowane wagoniki hasła kojarzące się z „Bezpiecznymi wakacjami”, tworząc tym samym jeden wielki pociąg, który porwał uczestników do wspólnego tańca.

Podczas naszego spotkania nie mogło zabraknąć tradycyjnego przeciągania liny, gdzie w pierwszej rundzie zmierzyły się dziewczynki kontra chłopcy, następnie rodzice kontra dzieci. Dzieci miały więcej siły w związku z czym wygrały 1:0 :)

Punktem kulminacyjnym spotkania pt.: „Bezpieczne wakacje 2016” było podsumowanie konkursu plastycznego. Nie mogło zabraknąć nagród oraz dyplomów. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Spotkanie zakończył wspólny taniec integracyjny.


„Każdy ma w sobie coś z dziecka”


W dniu 29 czerwca 2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej we współpracy z Klubem Seniora MOPR zorganizował imprezę integracyjną pt. „Każdy ma w sobie coś z dziecka”. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów „Podlaskich Dni Rodziny” i miało na celu integrację środowiska białostockich seniorów oraz dzieci i rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny. Impreza miała miejsce w plenerze, w pięknym ogrodzie przy ul. Białej 13/33.

W imprezie wzięły udział 53 osoby (rodzice z dziećmi) oraz seniorzy. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu seniorskiego teatru. Gra aktorów, świetnie dobrana muzyka oraz kostiumy wywary na widzach duże wrażenie.

Dzieci wręczyły seniorom biorącym udział w przedstawieniu samodzielnie wykonane wcześniej kwiaty.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dzielnicowego asp. Piotra Supronowicza, który po krótce przedstawił projekt dotyczący „Krajowej mapy bezpieczeństwa”.

W dalszej części imprezy dzieci, rodzice i seniorzy zaproszeni byli do udziału w konkursach oraz tańcach integracyjnych. Najwięcej emocji wzbudziło przeciąganie liny oraz jedzenie pączków na czas. Zebrani bawili się też świetnie przy konkursie „trzy nogi”.

Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły zabawy z chustą animacyjną Klanzy.

W takcie imprezy można też było wykonać zdjęcie rodzinne w specjalnie przygotowanej ramce oraz w ciekawym nakryciu głowy.

Każdy uczestnik został obdarowany słodkościami, ponadto goście mieli do dyspozycji kącik kawowy.


O z d a b i a m y   c h o i n k ę


W miesiącu listopadzie 2015 r. Zespól ds. Asysty Rodzinnej MOPR ogłosił wśród rodzin objętych wsparciem asystenta konkurs pt. „Ozdabiamy choinkę”. Dzieci razem z rodzicami wykonali ozdoby na choinkę. Naszym celem była integracja rodziny, wskazania na potrzebę spędzania wspólnie czasu, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i kreatywnego myślenia, jak również pokazanie znaczenia wartości podtrzymywania tradycji świątecznych.

Rodziny dostarczyły 34 prace konkursowe, którymi udekorowano choinkę. W dniu 30.12.2015 r. podczas spotkania z cyklu „ Herbatka u asystentów” odbyło się podsumowanie konkursu. Zorganizowano dzieciom zabawę karnawałowa, robiono maski, były quizy. Dzieci uczyły się wierszyków i piosenek, którymi przywitano Mikołaja. Przybycie Mikołaja było dużym przeżyciem dla dzieci i rodziców. Mikołajowi pomagały Śnieżynki. Uczestnicy integrowali się we wspólnej zabawie.

Każda rodzina otrzymała od Mikołaja prezent.

 

Bezpieczne wakacje 2015


Jak co roku Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wziął udział w akcji „Bezpieczne wakacje” w ramach której przeprowadził szereg działań w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w trakcie letniego wypoczynku rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Spotkanie w dniu 27.05.2015 r. było poświęcone podstawom pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zaproszeni pracownicy Szkoły Policealnej Nr. 2 Pracowników Służb Społecznych i Medycznych omawiali i demonstrowali metody udzielania pierwszej pomocy dzieciom i osobom dorosłym.

Asystenci rodziny rozmawiali z rodzicami i dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w trakcie wakacji i nie tylko.

W miesiącu lipcu 2015 r. został ogłoszony konkurs na wykonanie pracy plastycznej „Bezpieczne wakacje 2015 r.”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w dniu 26.08.2015 r. Autorzy prac plastycznych przybyli licznie z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Za pomocą quizów sprawdziliśmy nabytą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody.

 

Moje bezpieczne wakacje 2014


Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach akcji Moje bezpieczne wakacje podjął szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Asystenci już od maja 2014r. przeprowadzali w rodzinach rozmowy o właściwym zachowaniu nad wodą, w lesie, w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Inicjowali w rodzinach scenki rodzajowe z dziećmi związane z potencjalnymi zagrożeniami.

W czerwcu 2014r. ogłoszono konkurs adresowany do dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta MOPR. Tematem prac były Moje bezpieczne wakacje. Dzieci mogły wykonać prace plastyczne dowolną techniką. Dostarczono 31 prac, które zostały wyeksponowane w siedzibie ZAR przy ul. Białej 13/31. Prace można oglądać do końca sierpnia 2014r.

W dniu 23.07.2014 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Herbatka u Asystenta”. Okazją do spotkania było podsumowanie konkursu plastycznego. Autorzy prac plastycznych przybyli licznie z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Po powitaniu uczestników i przedstawieniu planu spotkania, przeprowadzono quiz „Prawda- fałsz” adresowany do dzieci i rodziców, złożony z haseł dotyczących zachowania bezpieczeństwa na wakacjach. Podsumowano konkurs „Moje bezpieczne wakacje” i wręczono dyplomy oraz drobne upominki, na które złożyły się kamizelki odblaskowe, znaczki odblaskowe, koła ratunkowe, materace do pływania oraz inne gadżety.

 

O z d o b a  
b o ż o n a r o d z e n i o w a


W miesiącu listopadzie 2014 r. ZAR zorganizował konkurs na „Ozdobę Bożonarodzeniową” dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny MOPR. Warunkiem udział w konkursie było wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej przez dzieci razem z rodzicami. Założeniem naszym było integracja rodziny i wspólne spędzanie czasu przy wykonywaniu ozdoby, rozwijanie sprawności manualnych i umożliwienie prezentacji posiadanych umiejętności przez dzieci jak również pokazanie znaczenia wartości podtrzymywania tradycji świątecznych.

Rodziny dostarczyły do ZAR 37 prac konkursowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas spotkania z cyklu „ Herbatka u asystentów”. O wynikach konkursu zdecydowali uczestnicy spotkania, oddając głos na wybraną przez siebie ozdobę.

Podczas spotkania rozmawiano o tradycjach związanych ze światami Bożego Narodzenia. Uczestnicy opowiadali o obyczajach celebrowanych w ich domach rodzinach. Dzieci ozdabiały rzeczy z masy solnej (aniołki, gwiazdki, choinki itp.) wykonane przez ich rodziców na wcześniejszym spotkaniu „Herbatka u asystentów”.

Wystawę Bożonarodzeniowych ozdób można obejrzeć w siedzibie ZAR.

 

Laureaci zostali nagrodzeni. Z prezentów najbardziej cieszyły się dzieci.

 

Tak się maluje aniołka wykonanego przez mamę.

 

Zbiorowe zdjęcie uczestników z asystentami.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch


W miesiącu styczniu 2015 r. ZAR zorganizował akcję skierowaną do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny a dotyczącą higieny osobistej, odpowiedniego żywienia i zdrowego trybu życia pod tytułem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzieci z rodzicami wykonały plakaty nawiązujące do tematu akcji. Na spotkaniu „ Herbatka u asystenta” nastąpiło podsumowanie akcji. Oprócz konkursów, zabaw, mieliśmy możliwości wymiany doświadczeń związanych z higieną i zdrowym żywieniem.

Tak wyglądają prace i wykonawcy.

 

Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali medale za udział w akcji.

 

Pamiątkowe zdjęcie.