Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok
tel. 85 6783100 fax 85 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku stał się samodzielną jednostką organizacyjną Miasta – został on wyodrębniony ze struktur MOPR w Białymstoku.

Strona w przebudowie


Przepraszamy


Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne – zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego - więcej


Zagrożenia zimowe

Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego - infolinia

800 444 989

więcej


KLUB SENIORA
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU
POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
otrzymał tutuł
MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
za projekty "Seniorzy Dzieciom", "Odkleić Seniora od Telewizora"
i "Akademia Twórczej Jesieni"

Więcej...


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.KOMUNIKAT Dobry start - świadczenia rodzinne

Świadczenie „Dobry Start” wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody.  


Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy  20 rok życia;
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy  24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 
Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 
Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mieszkańców Białegostoku będą przyjmowane  i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby uczące się nie będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  będą mogli złożyć wnioski w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18,  15-634 Białystok.

 
Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego (500+), wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

 
Kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

 • Bankowości elektronicznej

·          Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

Od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe) złożone osobiście bądź przesłane za pośrednictwem poczty.

Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start” upływa 30 listopada 2018 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami). W przypadku wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie „Dobry start” nie później niż 30 września. 

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o możliwości  osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

(Wzór wniosku do pobrania DS)   

(Załącznik do wniosku do pobrania 1DS)

 
 
UWAGA!

Dotyczy terminów składania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ww. świadczenia przyznane na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019, można składać:

1)       drogą elektroniczną już od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem:

·          bankowości elektronicznej,

·          Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/ ,

·          ePUAP,

·          PUE ZUS (dot. świadczenia wychowawczego)

2)       drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2018 r. – za pośrednictwem poczty lub osobiście w tut. Ośrodku.

 
Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18.

INFORMACJA Dobry start - piecza zastępcza

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” dotyczącego pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

 1. Gdzie złożyć wniosek na świadczenie „Dobry start”.
 2. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek złożony tylko w formie papierowej: rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej lub osoby usamodzielnianej.

 3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start:
 4. - rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

  składają w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Dziale Opieki nad Dzieckiem, przy ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok,

  piętro 1, pok. 16 lub piętro 2 pok. 22

  (poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, wtorek - piątek, w godz. 7.30 – 15.30);


  - dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub osoby usamodzielniane ,

  składają w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Dziale Opieki nad Dzieckiem, przy u. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok,

  piętro 2 pok. 22

  (poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, wtorek - piątek, w godz. 7.30 – 15.30).


  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

  Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

   

 5. Przyznanie świadczenia "Dobry start"
 6. Świadczenia dobry start nie przyznaje się w formie decyzji administracyjnej.

  O przyznaniu świadczenia dobry start, Wnioskodawca zostanie poinformowany, przez Dział Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w formie elektronicznej na podany we wniosku przez Wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail.

  Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start, będzie udzielana za pomocą poczty elektronicznej Ośrodka, tj. dod@mopr.bialystok.pl.

  Po uzyskaniu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, nie należy udzielać informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej Ośrodka.

  W przypadku Wnioskodawców, którzy nie wskazali we wniosku adresu poczty elektronicznej, na który należy przesłać informację o przyznaniu świadczenia dobry start, istnieje możliwość osobistego odebrania informacji w formie papierowej w Dziale Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Białymstoku piętro 1, pok. 16 lub piętro 2 pok. 22 (poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, wtorek - piątek, w godz. 7.30 – 15.30).

  Informacja w formie papierowej nie jest rozsyłana pocztą tradycyjną.

Wzór wniosku do pobrania „ tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start” można znaleźć pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061Projekt socjalny pn. „WIEM I POTRAFIĘ”

Informujemy, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (druga edycja szkolenia), koordynują realizowanie projektu socjalnego pn. „WIEM I POTRAFIĘ” – mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień wśród młodzieży, poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez rodziców i dzieci.

więcej ...


Podziękowania za pomoc w realizacji projektu.


Projekt pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

Informujemy, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” koordynują realizowanie niżej wymienionych projektów socjalnych:

 1. Projekt socjalny pn. „RODZINA – (OD)NOWA” – warsztaty dotyczące zjawiska współuzależnienia i organizacji czasu wolnego w rodzinach;
 2. Projekt socjalny pn. „WIEMY WIĘCEJ” - mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

więcej ...POMOC LEKOWA 2019 - 2021

Dnia 29 listopada 2018r. została przyjęta uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019r.

więcej ...

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ)

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program ten jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej – Agencja Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, które nie mogą przekroczyć odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1402 zł, w przypadku rodziny - kwoty 1056 zł na osobę w rodzinie). Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny skierowane przez ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską. Pomoc w postaci artykułów spożywczych lub posiłków udzielana jest nieodpłatnie. Proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących realizują organizacje pozarządowe.

Podprogram 2018 rozpoczął się w sierpniu 2018 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2019 r. Realizując Podprogram 2018 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z podmiotami realizującymi w ramach PO PŻ dystrybucję żywności w Białymstoku.

W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanej przez organizacje partnerskie należy zgłosić się do pracownika socjalnego w Zespole Pracowników Socjalnych, stosownie do miejsca zamieszkania.


*PO PŻ - film informacyjny (26.6 MB)*
POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 653 73 56, czynny jest w:
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Policji tel. 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999
 • Straży Miejskiej tel. 986
 • Wybierz numer alarmowy tel. 112
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  Zespoły czynne są w poniedziałek :     8:00 – 17:00,
  wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej...

Wyniki badania liczby osób bezdomnych.