Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 85 6783100 fax 85 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

X Jubileuszowy Przegląd Piosenki Biesiadnej
„Po ten kwiat…” 2017

W dniu 26.10.2017r. w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskej 70 odbył się X Jubileuszowy Przegląd Piosenki Biesiadnej „Po ten kwiat…” 2017 objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Organizatorami imprezy byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku, Stowarzyszenie na Rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku „Trampolina” oraz Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W Przeglądzie udział wzięło ok. 230 osób, wystąpił gość specjalny Marcin Siegieńczuk. Wspólny śpiew i tańce integrowały uczestników przeglądu i opiekunów.


Link do galerii zdjęć


500+

KOMUNIKAT
w sprawie Programu Rodzina
500 plus


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, iż osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 2017/2018 będą mogły składać wnioski o przyznanie ww. świadczeń od 1 sierpnia 2017r. Obecne świadczenia przysługują do końca września 2017r. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Klepackiej 18. Przez okres trzech najbliższych miesięcy od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie czynny dłużej:


w poniedziałki, w godz. 8.00 - 18:00
od wtorku do piątku, w godz. 7:30 - 18:00


Wnioski składać można drogą elektroniczną za pośrednictwem czterech kanałów: portalu empatia.mrpips.gov.pl, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej.Projekt socjalny pn. „WIEM I POTRAFIĘ”

Informujemy, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (druga edycja szkolenia), koordynują realizowanie projektu socjalnego pn. „WIEM I POTRAFIĘ” – mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień wśród młodzieży, poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez rodziców i dzieci.

więcej ...


Podziękowania za pomoc w realizacji projektu.


Projekt pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

Informujemy, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” koordynują realizowanie niżej wymienionych projektów socjalnych:

 1. Projekt socjalny pn. „RODZINA – (OD)NOWA” – warsztaty dotyczące zjawiska współuzależnienia i organizacji czasu wolnego w rodzinach;
 2. Projekt socjalny pn. „WIEMY WIĘCEJ” - mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

więcej ...POMOC LEKOWA 2015 - 2018

Dnia 23.02.2015r. została przyjęta uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r. Wnioski będą przyjmowane od dnia obowiązywania uchwały tj. od 1 kwietnia 2015r.

więcej ...

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ)

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program ten jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej – Agencja Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, które nie mogą przekroczyć odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1268 zł, w przypadku rodziny - kwoty 1028 zł na osobę w rodzinie). Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny skierowane przez ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską. Pomoc w postaci artykułów spożywczych lub posiłków udzielana jest nieodpłatnie. Proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących realizują organizacje pozarządowe.

Podprogram 2017 rozpoczął się w sierpniu 2017 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2018 r. Realizując Podprogram 2017 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z podmiotami realizującymi w ramach PO PŻ dystrybucję żywności w Białymstoku.

W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanej przez organizacje partnerskie należy zgłosić się do pracownika socjalnego w Zespole Pracowników Socjalnych, stosownie do miejsca zamieszkania.


*PO PŻ - film informacyjny (26.6 MB)*
POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 653 73 56, czynny jest w:
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Policji tel. 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999
 • Straży Miejskiej tel. 986
 • Wybierz numer alarmowy tel. 112
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  Zespoły czynne są w poniedziałek :     8:00 – 17:00,
  wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej...

Wyniki badania liczby osób bezdomnych.