Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 85 6783100 fax 85 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania


500+

KOMUNIKAT w SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „RODZINA 500 plus”

więcej ...


Projekt pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (druga edycja szkolenia)

Informujemy, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (druga edycja szkolenia), koordynują realizowanie projektu socjalnego pn. „WIEM I POTRAFIĘ” – mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień wśród młodzieży, poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez rodziców i dzieci.

więcej ...XI Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Dokąd Gwiazda Prowadzi…”

W dniu 26.01.2017r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 46 odbędzie się Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek „Dokąd Gwiazda Prowadzi…” przeznaczony dla osób niepełnosprawnych - uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu weźmie udział około 200 osób.

więcej ...Projekt pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

Informujemy, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” koordynują realizowanie niżej wymienionych projektów socjalnych:

 1. Projekt socjalny pn. „RODZINA – (OD)NOWA” – warsztaty dotyczące zjawiska współuzależnienia i organizacji czasu wolnego w rodzinach;
 2. Projekt socjalny pn. „WIEMY WIĘCEJ” - mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

więcej ...Podziękowania

Dyrektor wraz z pracownikami Zespołu Funduszy Europejskich składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za udział w projekcie systemowym „40+” Dojrzałość Lojalność Stabilność „Aktywność kluczem do sukcesu” jak również Wykonawcom oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za zaangażowanie i wieloletnią współpracę.Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

więcej ...POMOC LEKOWA 2015 - 2018

Dnia 23.02.2015r. została przyjęta uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r. Wnioski będą przyjmowane od dnia obowiązywania uchwały tj. od 1 kwietnia 2015r.

więcej ...

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ)

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program ten jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej – Agencja Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, które nie mogą przekroczyć odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1268 zł, w przypadku rodziny - kwoty 1028 zł na osobę w rodzinie). Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny skierowane przez ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską. Pomoc w postaci artykułów spożywczych lub posiłków udzielana jest nieodpłatnie. Proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących realizują organizacje pozarządowe.

Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2017 r. Realizując Podprogram 2016 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z podmiotami realizującymi w ramach PO PŻ dystrybucję żywności w Białymstoku.

W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanej przez organizacje partnerskie należy zgłosić się do pracownika socjalnego w Zespole Pracowników Socjalnych, stosownie do miejsca zamieszkania.


*PO PŻ - film informacyjny (26.6 MB)*Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą
POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 653 73 56, czynny jest w:
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Policji tel. 997, z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999
 • Straży Miejskiej tel. 986
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  Zespoły czynne są w poniedziałek :     8:00 – 17:00,
  wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Berlinga 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej...

Wyniki badania liczby osób bezdomnych.